Ochrana oznamovatelů

INFORMACE PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Společnost Sellier & Bellot a.s. zavedla vnitřní oznamovací systém dle zákona č. 171/2023 Sb. a v souladu s jeho ustanovením § 9 odst. 2 zveřejňuje následující informace:

Způsoby oznamování

  1. Písemně v elektronické podobě, a to zasláním na e-mailovou adresu oznameni@sellier-bellot.cz
  2. Písemně v listinné podobě odeslané držitelem poštovní licence nebo jiným poskytovatelem doručování zásilek na adresu Lidická 667, PSČ: 258 01 Vlašim, k rukám příslušné osoby; podání musí být uskutečněno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem "K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY – NEOTVÍRAT". Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.
  3. Telefonicky příslušné osobě v pracovní den od 9 do 14 hodin, nebo i osobně příslušné osobě, jestliže o takovou možnost oznamovatel požádá. Na konkrétním termínu osobního oznámení je třeba se předem telefonicky nebo jiným vhodným způsobem domluvit; k přijetí oznámení musí dojít v souladu se zákonem nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal, ledaže tomu brání důvod na straně oznamovatele.

Vyloučení některých oznámení

Společnost Sellier & Bellot a.s. jako povinný subjekt vyloučila přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Příslušná osoba

Osobou oprávněnou přijímat oznámení je Ing. David Jankovský, telefon: 317 892 481, e-mail: oznameni@sellier-bellot.cz.