Pyrotechnika - Rozbušky Pyrotechnika - Rozbušky

Zážehová rozbuška č. 8 Al typ II

Použití:

Zážehové rozbušky č. 8 Al typ II patří mezi základní rozněcovadla rozněcovaná plamenem zápalnice nebo elektrickým palníkem. Používají se při trhacích pracích na povrchu a v podzemí, v suchém, nejvýše vlhkém prostředí, za dodržení podmínek uvedených v předpisech o výbušinách. Rozbušky se nesmějí používat v uhelných dolech, na pracovištích s výbušným prostředím a v materiálech, v nichž by použití rozbušky mohlo způsobit jejich požár nebo výbuch. Rozbušky se používají v rozmezí teplot –5 oC až +35 oC. mohou být použity i při teplotách od –20 oC do +40 oC za podmínky, že teplotní expozice nebude delší jak 1 hodinu.

Balení:

Rozbušky jsou baleny po 100 kusech do kovových krabiček. 5 naplněných krabiček zabalených v sulfátovém papíru tvoří balíček. Pro přepravu jsou rozbušky baleny do přepravních lepenkových beden po 5 000 nebo 10 000 kusech. Přepravní obaly musí vyhovovat požadavkům mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí (ADR, RID, IATA-DGR, IMDG-Code, RTDG) a splňovat ustanovení pro obalovou skupinu II (Y) nebo obalovou skupinu I (X).

Poznámka: Požaduje-li se menší množství, je volný prostor v přepravních obalech vyplněn vhodným materiálem.

Doprava:

Podle mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí (ADR, RID, IATA-DGR, IMDG-Code, RTDG) jsou zážehové rozbušky zařazeny do třídy 1 s klasifikačním kódem 1.1 B a identifikačním číslem (UN číslem) UN 0029. Dopravní prostředky použité pro přepravu musí vyhovovat výše jmenovaným předpisům. Rozbušky s klasifikací 1.1 B není dle IATA-DGR povoleno přepravovat letecky.

Skladování:

Rozbušky se musí skladovat v suchých, čistých a větraných skladištích v původních obalech při teplotě –5 oC až +35 oC a relativní vlhkosti vzduchu do 80%. Musí být chráněny proti povětrnostním vlivům, zemní vlhkosti, sálavému teplu topných těles a přímému slunečnímu světlu. Musí být dodržena bezpečnost dle platných předpisů. Pro účely skladování jsou rozbušky podle vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů zařazeny do třídy a skupiny nebezpečí A III, č. 16. Záruční doba rozbušek je 24 měsíců ode dne dodávky, spotřební doba 24 měsíců ode dne výroby za předpokladu splnění skladovacích podmínek.

Technické parametry:

TOPMapa stránek Nastav homepage K oblíbeným